Informacje ogólne

Euro Fatca

Euro Fatca

Informacje

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia infromacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

W obszarze Unii Europejskiej (UE) =, istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL 

KONIECZNE  DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Facta, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieje dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Facta. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu kazdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1)Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statutu w świetle przepisów Euro-Facta.

2)Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro – Facta.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie Euro-Facta spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Euro Fatca

Pytania

Czym jest Euro – Fatca?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro – Fatca ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Kogo dotyczy Euro – Fatca?

Celem Euro – Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro – Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze maja obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż, ten w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro – Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banku, aby zebrał, a następnie raportował informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów na podstawie Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

Czy jest praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro – Fatca.

Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 1. imię i nazwisko;
 2. aktualny adres zamieszkania;
 3. miejscowość i kraj urodzenia;
 4. data urodzenia;
 5. kraj/kraje rezydencji podatkowej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 1. nazwa;
 2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 3. kraj/kraje rezydencji podatkowej;
 4. status podmiotu;
 5. dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umow międzynarodowych oraz innych okoliczności.

Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

Jakie informację zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie ………… a takze informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in. :

 1. saldo rachunku lub wartość;
 2. łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować sie z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Euro Fatca

Słownik pojęć

CRS –  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Klient Indywidualny – Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje).

Podmiot – Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku posiadających rachunki, produkty biznesowe Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

Rezydencja podatkowa – Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem, gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą.

TIN – (ang. Tax Identificatio Number) TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

Oświadczenia – Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

Automatyczna wymiana informacji – Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

Osoba Kontrolująca – Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób.