Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku

Zasady ładu korporacyjnego

BS Szczebrzeszyn

Stosujemy zasady

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego przyjete na mocy uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki organizacji.
Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację i funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.