INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

RODO

BS Szczebrzeszyn

Rodo

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie,  z siedzibą w Szczebrzeszynie, Pl. T. Kościuszki 31, 22 – 460 Szczebrzeszyn, zwany dalej „Bankiem”.

Bank wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049977,  REGON 000502138, telefon kontaktowy (84) 6821 120.

    2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować   z wyznaczonym przez Bank: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail centrala@bsszczebrzeszyn.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby Bank Spółdzielczy  w Szczebrzeszynie, Pl. T. Kościuszki 31, 22 – 460 Szczebrzeszynie.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku  www. bsszczebrzeszyn.pl  w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i punktach obsługi bankowej Banku.

   3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:

 • w celu przedstawienia Pani/Panu bezpośrednio ofert (marketing bezpośredni) lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu oferowania Pani/Panu produktów i usług podmiotów z Grupy BPS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie z art. 6 ust 1 lit. b-c RODO;
 • w celu ochrony zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
 • w celu zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo bankowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro– Fatca], na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, wniosków i odwołań, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • w celu wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Bank na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa, w tym pełnomocnictwa, poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    4. Odbiorcy /kategorie odbiorców danych osobowych

      Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Bank:

 • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  w szczególności na podstawie art. 104 ust.2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe;
 • podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku;
 • instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe;
 • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy.

    5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres:

 • ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank;
 • obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obroną przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu,  w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • Prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo przenoszenia danych do innego administratora,
 • Prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, zgodnie z Rozdziałem VIII RODO.

    7. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy, w szczególności dla:

 • rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczona przez Bank,  a konsekwencją braku podania przez Panią/ Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank;
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Bank;
 • świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania przez Panią/ Pana danych osobowych będzie brak świadczenia przez Bank usług;
 • rozpatrzenia reklamacji, odwołania lub wniosku, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, odwołania lub wniosku.

     8. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych  w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/ Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy  w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów :PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Regon.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie  analizy dolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy, Bank  nie dokonuje profilowania   w sposób  zautomatyzowany.

 

Inspektor Ochrony Danych: Pani Ewa Koszel, adres e-mail: centrala@bsszczebrzeszyn.pl