PLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF, JPY

Przekazy walutowe

BS Szczebrzeszyn

Przekazy dewizowe

Przekazy w obrocie dewizowym wykonywane są w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na  zlecenie, klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku, klientów, którzy nie posiadają konta bankowego
Bank realizuje przekazy w 13 walutach : PLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF, JPY.
 
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie realizuje kilka typów przekazów w obrocie dewizowym:
 • Przelew Regulowany
 • Polecenie Wypłaty
 • Przelew SEPA
 • Przekaz Internetowy
 
Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”;
 
Polecenie Wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta);
 
Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”;
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
 
Przekaz Internetowy – usługa przekazów pieniężnych w walutach obcych:
 • euro (EUR)
 • dolar amerykański (USD)
 • funt brytyjski (GBP)
 • frank szwajcarski (CHF)
lub w złotym polskim (PLN) skierowana do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy. Przekaz internetowy wpływa do Banku drogą elektroniczną w formie depesz z firm zlecających,  z którym Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie realizuje współpracę w tym zakresie;
 
  
Przekazy dewizowe wysyłane

Zlecając przekaz w obrocie dewizowym należy wypełnić Dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym i złożyć ją w Banku.
W dyspozycji przekaz w obrocie dewizowym należy podać następujące dane:
 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy (nazwę zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko lub nazwę firmy (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT i adres
 • tytuł prawny przekazu lub rozliczenia
 • adnotacje (zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności),
 • określenie, kto pokrywa koszty (BEN lub SHA albo OUR)
koszty BEN – opłaty i prowizje pokrywa beneficjent;
koszty OUR – opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca;
koszty SHA – opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy – zleceniodawca
 
 
Przekazy dewizowe otrzymane

Jeśli chcesz, by na Twoje konto wpłynęły pieniądze z zagranicy musisz podać osobie realizującej przelew zagraniczny następujące dane:
 • Imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres
 • Nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (jest to bank, za pośrednictwem którego realizujemy przekazy zagraniczne)
 • SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR
 • 28-znakowy nr rachunku w formacie IBAN, tj. numer NRB Twojego rachunku poprzedzony kodem kraju, czyli PL…………………………………..
 
Kod Swift/BIC kod(ang:Swift code/BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory
 
IBAN- Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego – standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku;
 
Bank nalicza i pobiera należne prowizje i opłaty za realizację przekazów w obrocie dewizowym zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w  Szczebrzeszynie